Vol 1, No 6 (2018)

October 2018

Table of Contents

Review Articles

Research progress on the antibacterial mechanisms of carvacrol: a mini review [Abstract] [Full Article]
Dan Zhang, Ren-You Gan, Ying-Ying Ge, Qiong-Qiong Yang, Jiao Ge, Hua-Bin Li, Harold Corke 71-81